ADR- Utrustning

MSBs föreskrifter avseende ADR- utrustning vid transport av farligt gods på väg och terräng

De föreskrifter som gäller på området finns reglerat i MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). Föreskrifterna finns att ladda ned på MSBs hemsida. https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/transport-av-farligt-gods/msbfs-202009/

8.1.5 Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning


8.1.5.1 Varje transportenhet som transporterar farligt gods ska vara försedd med utrustning
för allmänt och personligt skydd i enlighet med 8.1.5.2. Utrustningens delar ska väljas
utifrån det eller de nummer på etikettförlagorna som det lastade godset har. Numren
på etikettförlagorna kan identifieras genom godsdeklarationen.


8.1.5.2 Följande utrustning ska medföras på transportenheten:

 • För varje fordon,
 • en stoppklots vars storlek är anpassad efter fordonets högsta
  totalvikt och hjulens diameter,
 • två fristående varningsanordningar,
 • vätska för ögonsköljning (2), och
  För varje medlem i fordonsbesättningen:
 • en varningsväst (t.ex. som beskrivs i EN ISO 20471),
 • bärbar ljuskälla som överensstämmer med bestämmelserna i 8.3.4,
 • ett par skyddshandskar, och
 • ögonskydd (t.ex. skyddsglasögon).

 • 8.1.5.3 Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser:
 • flyktutrustning (3) för varje medlem i fordonsbesättningen ska medföras på
  transportenheten för etikettförlagorna 2.3 (giftiga gaser) eller 6.1 (giftiga ämnen)
 • en skyffel (4),
 • en anordning avsedd för tätning av brunn/avlopp (4),
 • ett uppsamlingskärl (4).

Noter till ovan text

2) Krävs inte för etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3.
3) Till exempel flyktutrustning med kombinerat gas/partikelfilter typ A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2, liknande den som
beskrivs i standarden EN 14387:2004 +A1:2008.

4) Krävs endast för fasta ämnen och vätskor med etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9.