Dagvatten

Vad är dagvatten? 

Dagvatten är smältvatten eller regnvatten som tillfälligt rinner på och sköljer av hårdgjorda ytor exempelvis asfalt och betong. Eftersom dagvattnet transporterar föroreningar är dagvattenutsläpp en källa till stor miljöpåverkan. Till skillnad från spillvatten renas normalt inte dagvattnet utan det leds tillbaka till naturen obehandlat.
Genom att ta hand om vattnet på rätt sätt kan det användas igen i stället för att släppas ut och förorena våra vattendrag, sjöar och hav.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar att ta hand om det regn som faller inom och kring fastigheten. Dagvatten som har förorenats ska av en verksamhetsutövare renas vid behov innan den leder vidare.